1 - РЕГИСТРАЦИЯ

Добре дошли в платформата на проекта. Ако искате да получите достъп до материалите и интерактивните дейности на проекта, споделяйки мнения и идеи с ученици и преподаватели от 11 европейски страни, пристъпете към формуляра за регистрация.

Тема на годината

SDG 16 Peace, Justice and Strong Institutions

2 - ОБУЧИТЕЛЕН КУРС

Обучителните курсове предоставят на учениците знания и умения, свързани с правата на човека и Глобалните цели за устойчиво развитие. Курсовете имат за цел да въведат въпросите, свързани с развитието в учебната програма. В тази сесия обучаемите участват във виртуална общност, като активно се ангажират с глобалните цели за устойчиво развитие. See Teachers Briefing pack

Тема на годината

SDG 16 Peace, Justice and Strong Institutions

3 - ВРЪСТНИЦИ ОБУЧАВАТ ВРЪСТНИЦИ

Дейностите за обучение на връстници са свързани с разпространение и повишаване на осведомеността относно Глобалните цели за развитие и изпълнение на тяхната програма на местно ниво. Обучителните дейности се изпълняват от ученици, които действат като посланици на целите за устойчиво развитие за други ученици с цел насърчаване на активното ангажиране на младите хора в седмицата на Глобалните цели на устойчивото развитие в Европейския съюз. В тази платформа са налични полезни инструменти и материали в подкрепа на организацията на седмицата на Глобалните цели за устойчиво развитие и свързаните с нея дейности за повишаване на осведомеността.

Тема на годината

SDG 16 Peace, Justice and Strong Institutions

4 - ЕВРОПЕЙСКА СЕДМИЦА НА ГЛОБАЛНИТЕ ЦЕЛИ ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ ДЕЙНОСТИ ЗА ПОВИШАВАНЕ НА ИНФОРМИРАНОСТТА НА МЕСТНО НИВО

Застъпници на Целите за устойчиво развитие са отговорни за организиране на местни инициативи за повишаване на осведомеността в своите общности чрез изпълнение на флашмобове, улични действия, изложби,подписване на петиции, концерти, семинари и конференции, свързани с една от Глобалните цели. С подкрепата на местните власти тези дейности показват изпълнението на Глобалните цели за устойчиво развитие както на местно ниво в рамките на общността, така и на световно - тъй като те се организират едновременно в страните партньори по проекта. See leadership curriculum

Тема на годината

SDG 16 Peace, Justice and Strong Institutions

5 - СЕМИНАРИ В ДЪРЖАВИТЕ ПАРТНЬОРИ

Изпълнението на семинарите за планиране на действията на местно ниво е последният етап от дейностите за повишаване на осведомеността, свързани с реализацията на проекта на местно ниво. Двама ученици (лидери), избрани от техния клас, присъстват на тези семинари (2 ученици от всяка класна стая, участвали в учебните курсове) заедно с местни лица, вземащи решения и техните учители.

Тема на годината

SDG 16 Peace, Justice and Strong Institutions

6 - ЕВРОПЕЙСКА СЕДМИЦА НА ГЛОБАЛНИТЕ ЦЕЛИ ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ

Европейската седмица на Глобалните цели за устойчиво развитие е седмицата от събития, които отпразнуват Програмата за устойчиво развитие, за да се даде по-голяма видимост на причините, поради които Глобалните цели за устойчиво развитие действително имат значение и как критично да се разглеждат проблемите, свързани със развитието на местно ниво, обвързвайки глобалното измерение с местното. През тази седмица се случват големи събития във всяко училище.

Follow on Facebook Follow on Twitter Follow on Instagram

Тема на годината

SDG 16 Peace, Justice and Strong Institutions

7 - МЕЖДУНАРОДНО ЛЯТНО УЧИЛИЩЕ

Лятното училище е интензивно 4-дневно международно обучение по Глобално гражданско образование и младежкото лидерство и участие, където учениците анализират местния и глобалния контекст, за да идентифицират конкретни действия за зачитане и популяризиране на целите за устойчиво развитие и за възприемане на по-устойчив начин на живот. Обучението включва експериментални задачи и теоретични уроци, които ще се провеждат през европейското лятно време. Резултатът е съвместен манифест на младите хора и местните власти за популяризиране на Глобалните цели за устойчиво развитие, съдържащ предложения и препоръки.

Follow on Facebook Follow on Twitter Follow on Instagram

Тема на годината

SDG 16 Peace, Justice and Strong Institutions

8 - МАНИФЕСТ НА МЛАДИТЕ ХОРА

Местните власти в партньорските страни организират работни срещи със съответните заинтересовани страни (училища, младежки организации и организации на гражданското общество) на местно ниво, за да обърнат внимание на Глобалните цели за устойчиво развитие. Те ще споделят добри практики и ще проучат Глобалната цел (избрана за съответната година), за да изготвят документ за обсъждане. След това дискусионният доклад ще бъде представен по време на лятното училище. Резултатът от Лятното училище ще бъде съвместен манифест на младите хора и местните власти за популяризиране на Глобалните цели за устойчиво развитие, съдържащ предложения и препоръки.

Тема на годината

SDG 16 Peace, Justice and Strong Institutions

This website was created and maintained with the financial support of the European Union. Its contents are the sole responsibility of CARDET and its project partners and do not necessarily reflect the views of the European Union.
[Project number: CSO-LA/2017/388-223] - Privacy Policy